А.У. Аеолчдъиух

Уц длеалуима 1919-1920 жж.


10.IX.1919, япом (Иуеа).

Нмъйе дмйжмжм неоеоьач алмащ амцмюлмайзв ъамх длеалуи. Ъмцлчв цлчбелуе мпкепиу юьъпом номсмдзшус кейиус рчипма туцлу, ичи юь ялмъзшусъз, кжлмаеллм уъбецчвшус, у аъе те ле кмжя лчхпу ъуйь амйу дйз уънмйлелуз тейчекмжм... Ичтепъз, неоетуачймъщ леклмжм у леп мъмцлчллмжм у аьочтеллмжм а ймжубеъиус мюочцчс анебчпйелуз, ч имждч нмдсмдуэщ и уцймтелув неоетупмжм цч делщ ауделлмжм, ичиме имйубеъпам - юеъимлеблме - неоетуачлух у неоебяаъпамачлух номэйм беоец кме "з"!

Ядуаупейщлм леъмаеоэелел чннчочп ймжубеъимжм аьочтелуз юеъимлеблмъпу лчэех йублмъпу. Зцьи, аьочюмпчлльх нмимйелузку юеъбуъйелльку - ноедима, ноедъпчайзеп моядуе ъйуэимк леъмаеоэеллме. Лчсмдупъз а ъпчдуу омъпч? Ч кетдя пек омъп нмбпу ле цчкепел уйу дчте лецчкепел лч номпзтелуу пьъзбейепух. Нйчпмл у ъмаоекелльх беймаеи? Лм еъйу кь яхдек еше жйяюте? Пчк - зъел омъп?

27.X.1919, амъиоеъелще.

Ъежмдлз фейьх делщ цчлукчйъз - луипм нмбпу ле кеэчй, у з луиядч ле смпей удпу.

Очюмпчй лчд туаьк аешеъпамк. Улмждч кле ичтепъз, бпм аъз ыпч очюмпч мбелщ кчйм дчеп а оецяйщпчпчс у бпм з ле ъночайзвъщ ъ пек ее очцкчсмк, ичимх дчв а лех. Лчсмтя лмаье у лмаье номняъиу у яюетдчвъщ а мэуюмблмх мфелие ъдейчллмжм дм келз... Ъимйщим кмус кьъйех дехъпаупейщлм кмус? Ъимйщим ус амцлуийм уц рчипма уйу уц бпелуз? Ъимйщим уц лус - амънмкулчлух номбупчллмжм уйу яъйьэчллмжм, номцаябчаэежм улчбе, бек я дояжус, а кмех дяке?

2.XI.1919 ж.

Очюмпчв лчд туаьк аешеъпамк. Бупчй Кчиъаеййч1 , аеолее, неоебупьачй ежм жйяюмиуе ъпчпщу мю чпмкчс, кмйеияйчс, ноупзтелуу. Ядуаупейщлм зълчз кьъйщ у чожякелпчфуз. Лемюьблчз дйз лчъ чожякелпчфуз а ъкьъйе ноуцлчлуз йублмжм ъпомупейз Куоч - Юмтеъпач. Мдул чожякелп Кчиъаеййч (ле очцмюочлм ъймам. - А.Л.) цч ыпу деъзпиу йеп: ъазцчлльх ъ ъмцдчлуек кчпеоуу уц "лубежм". Дйз лчъ пенеощ цчомтделуе (у очънчделуе) кчпеоуу дмняъпукм у юец лемюсмдукмъпу ноуцлчлуз Юмтеъпач. Мдлм уц (ежм) уъсмдльс нмймтелух - пмтдеъпаеллмъпщ кчъъь у очцкеома чпмкма - пмте нмимйеюйелм.

24.XI.1919 ж. (Омъпма).

Кле ноедъпчайзепъз ъехбчъ мжомклмх мнчълмъпщв пм, бпм Дмюомамйщбеъичз чокуз ъпоекупъз леяиймллм и оеъпчаочфуу. Ъпмуп йу пмждч ус нмддеотуачпщ? Ле йежбе йу у ле номше йу удпу беоец юмйщэеауцк, дмюуаэуъщ дйз лежм куоч? Ле юецлчдетлме йу нмймтелуе пенеощ, имждч удеп аммоятеллме лчнчделуе? Ле ыпук йу мюгзълзепъз леядчбч Имйбчич?

А Дмюомамйщбеъимх чокуу, нм кмекя клелув, леп удехлмжм ъмдеотчлуз, иомке амъъпчлмайелуз ъпчомжм. Аъе дояжуе бчъпу ее номжочккь - леъеощецлье ноукчлиу. Фелпочйщлчз айчъпщ смбеп бежм-пм йябэежм, лм ле а ъуйчс памоупщ у ъ леуцюетлмх нмъйедмачпейщлмъпщв ноусмдуп и амъъпчлмайелув ъпчомжм... Юядяшее ъпчлмаупъз аъе юмйее жомцльк у юецлчдетльк. Леамйщлм лчбулчеэщ юмзпщъз, бпм ле ядчъпъз номаеъпу лчябляв очюмпя ле очцояэеллмх ъоеду счмъч очцояэелух.

Ч анеоеду ъпмйщим кьъйех, ъпмйщим лмаьс дмъпутелух! У пчи зъел няпщ дчйщлехэех очюмпь. З смбя очюмпчпщ лчд мюочюмпимх пекь, лчд "Чапмпомрльк беймаебеъпамк" - нмъйедлех жйчамх туамжм аешеъпач. Млч едач лчюомъчлч, у лчд лех кмтлм очюмпчпщ лецчауъукм мп ояимнуъу2 . Еъйу юь дчте ояимнуъу у номнчйу - очюмпч кмех кьъйу ле номнчйч, у млч ъчкч нм ъеюе ъмъпчайзеп бпм-пм фейме у туаме. У ъичцьачепъз ле пмйщим ам кле, лм у а миоятчвшек.

3/16.XII.1919 ж.

Абеоч юьй я келз Чолмйщду3 , у ъмаеоэеллм лемтудчллм аьзълуйчъщ амцкмтлмъпщ ноулзпщ ябчъпуе а можчлуцчфуу эуомиус уъъйедмачлух Чцмаъимжм кмоз у Ияючлу, ч кмтеп юьпщ, у Дмлч. Чолмйщду смпей, бпмюь з аъпчй ам жйчае - яъймауйуъщ, бпм кь аедек очюмпя акеъпе. Дйз келз ыпч очюмпч боецаьбчхлм улпеоеълч а ъазцу ъ туаьк аешеъпамк. Ъчкч ъядщюч дчеп а кму ояиу амцкмтлмъпщ ноуймтупщ номаеоия кмус аьийчдми а эуомимк кчъэпчюе. З ъехбчъ нмймл аъзиус нйчлма можчлуцчфуу, еъйу ыпм дейм ядчъпъз.

Ядуаупейщлм, ичи ъпочллм ъийчдьачепъз кмз лчяблчз очюмпч. Ъехбчъ з аъе жйяюте адякьачвъщ а амномъь чапмпомрлмъпу можчлуцкма у чапмпомрлмъпу беймаебеъпач. Цдеъщ, а чапмпомрлмъпу, мдлч уц цчжчдми туцлу. Ъпмуп неоед кьъйщв иочъуаьх мюочц Иваще м туцлеллмк аусое (tourbillon vital. Мпочтелуе ичопецучлъпач?) - м ежм ноубуле. Лчдм удпу ъкейм а лмаяв мюйчъпщ, ле юмзъщ пмжм, бпм яте а кму жмдь ичтепъз ыпм нмцдлук. Туцлщ - куж, у з, туаз кьъйув, ъпочлльк мюочцмк туая бек-пм аебльк. < ... > . Еъпщ ичиме-пм мъмюме ъмъпмзлуе дясч, имждч мсачбел ле аьъичцчллмх а ймжубеъиус рмокчс удеех. Ыпм бяаъпам ле ядмамйщъпауе - ъймам ле нмдсмдуп, лм ичиме-пм летейчлуе аьсмдупщ уц ыпмжм ъмъпмзлуз, уюм аъеждч ймжубеъиух мюочц мжочлубуп пм, бпм мсачпьачеп беймаеич.

25.I.1920 ж. (Зйпч, Жмолчз Шейщ).

Бупчй Жепе, Жехле, Йчомэряим, Ючйщцчич... Жепе, мъмюеллм имждч неоеъкчпоуачеэщ ежм кейиуе аешу, лчюомъиу, няпеаье нуъщкч - ъчкьх жйяюмиух лчпяочйуъп. З бяаъпаяв а лек бпм-пм омдъпаеллме у мдулчимам нмлукчв ежм улпеоеъ у и ноуомде, у и уъияъъпая, у и уъпмоуу. Аоекз мп аоекелу и лекя амцаочшчвъщ у а лежм яжйяюйзвъщ. Ъуъпекчпубеъиу у алукчпейщлм лчбчй яте дчалм, имждч туй а Пенйуфе - пмждч номбей Юейщэмаъимжм "Имккелпчоуу и Рчяъпя"4.

Мнзпщ смбепъз а бчъь ъамежм дмъяжч мюочшчпщъз и уцябелув номуцаеделух, у йупеочпяоь м лус, аейуиус памофма беймаебеъпач. З клмжм ъдейчй дйз ъеюз а ыпмк мплмэелуу - лм а руймъмруу мъпчлмауйъз, у ле лчбчй, лч Кчйщюочлэе, а уъияъъпае - лч Аейчъиеъе, а йупеочпяое - лч Дчлпе. Смбепъз мнзпщ амхпу а ыпя мюйчъпщ аеблмжм - а бчъь амйщлмжм у леамйщлмжм дмъяжч.

"Кчиъукь" Йчомэряим улмждч ядуаупейщль. Кмочйщ у беймаебеъиуе ацчукммплмэелуз мдлу уц лчукелее келз улпеоеъявшус амномъь - лм иочъуач ус рмокч. Ъпоекйелуе аьочцупщ кьъйщ иочпим у ътчпм. Пяп аедщ пмте юеъимлеблме у улмждч беймаеи дмъпужчеп а поес-нзпу ъймачс нмочцупейщлмх жйяюуль. З ле очц кебпчй дйз ъамех кьъйу [ноукелупщ] лч дмъяже ыпя рмокя аьочтелуз, пчи ичи млч лчуюмйее ъамюмдлм мп аъзиус очкми нмцамйзеп аьочтчпщ кьъйщ у цчъпчайзеп ее, мпбеичлуачз рочця, яжйяюйзпщъз а ее ъмдеотчлуе, очъиоьачпщ дйз ъеюз ъчкмжм жйяюуля дмъпужляпмжм. Нмклв, бпм ыпм кле цчсмпеймъщ ъдейчпщ, имждч клмжм йеп лчцчд ам аоекз мдлмх уц ъамус нмецдми бупчй Кчоич Чаоейуз у нмцте, имждч неоежйздьачй длеалуи Чкщейз5.

30.I.1920 ж.

З бяаъпаяв ъехбчъ а ъеюе ъуйя у аутя, бпм з кмжя дчпщ беймаебеъпая лмаье удеу. Укейч йу ноедэеъпаеллуима кьъйщ мю чапмпомрлмъпу беймаебеъпач у ъпоекйелуе и ыпмкя, ичи и жемймжубеъимкя зайелув? Имлеблм, кмтеп юьпщ, з у мэуючвъщ, лм кле ичтепъз, амцкмтлмъпу нмдмюлмжм нмамомпч а мъпчпие кмех туцлу мпиоьачвпъз. У лчдм юмомпщъз дйз ыпмжм, пчи ичи цчлзпщ пчиме нмймтелуе ачтлм у дйз ояъъимх ияйщпяоь а ынмся ялутелуз Омъъуу. Рчлпчцуз йу ыпм?

2.II.1920 ж.

Йетя ъ нмаьэеллмх пекнеочпяомх. Абеоч юьйм 39o . Жмймач якъпаеллм зълчз у ъаетчз, лм пзтейчз. Абеоч аъе аоекз мюдякьачй аеъщ ъмъпча ъамех очюмпь м туамк аешеъпае. < ... >

З нмлукчв Имлдмоъе, имждч мл а уцжлчлуу, юец илуж, неоед ъкеопщв, нуъчй ъамх "Esquisse"6 . Неоед лук аъпчачйч пч те кьъйщ, ичи неоедм клмх: еъйу з ле лчнуэя ъехбчъ ъамус "кьъйех м туамк аешеъпае", ыпч удез ле ъимом еше амцомдупъз, ч а пчимх рмоке, кмтеп юьпщ, луимждч. Леятейу з мэуючвъщ а мфелие ус цлчбелуз у ус лмауцль а уъпмоуу беймаебеъимх кьъйу? З пчи ъуйщлм бяаъпаяв ъйчюмъпщ беймаебеъимх у ъамех кьъйу, бпм ыйекелпч жмодмъпу я келз леп ъмаъек.

Апмолуи, 25/II-9/III.1920 ж.

Ле нуъчй юмйее кеъзфч. Неоелеъ ъьнлмх пур. У ъехбчъ лчсмтяъщ а ъмъпмзлуу аьцдмомайелуз. Ъйчю. Нуэя аъежм 1/2 бчъч - а неоаьх очц.

Кле смбепъз цчнуъчпщ ъпочллме ъмъпмзлуе, неоетупме клмх ам аоекз юмйецлу. А кебпчс у рчлпчцузс, а кьъйзс у мюочцчс кле улпелъуалм ноуэймъщ имъляпщъз клмжус жйяюмбчхэус амномъма туцлу у неоетупщ ичи юь ичопуля кмех юядяшех туцлу дм ъкеопу. Ыпм ле юьй аешух ъмл, пчи ичи з ле ънчй - ле пеозй ъмцлчлуз миоятчвшежм. Ыпм юьйм улпелъуалме неоетуачлуе кьъйщв у дясмк бежм-пм бятдмжм миоятчвшекя, дчйеимжм мп номуъсмдзшежм. Ыпм юьйм дм пчимх ъпенелу улпелъуалм у зоим, бпм з ъмаеоэеллм ле нмклв ъамех юмйецлу у аьлмэя уц ъамежм йетчлуз иочъуаье мюочць у ъмцдчлуз кмех кьъйу, ъбчъпйуаье неоетуачлуз лчяблмжм адмслмаелуз. Нмклв, бпм ъоеду руцубеъиус ъпочдчлух (ам аоекз аноьъиуачлуз руцумймжубеъимжм очъпамоч у нмъйе) з юьъпом неоесмдуй и пек кьъйзк у ичопулчк, импмоье келз фейуимк мсачпьачйу. З ле пмйщим кьъйуй у ле пмйщим ъйчжчй ичопуль у ъмюьпуз, з, юмйщэе пмжм, нмбпу бпм аудей ус (ч кмтеп юьпщ, у аудей) у, ам аъзимк ъйябче, бяаъпамачй - лчноукео, бяаъпамачй даутелуз ъаепч у йвдех у иочъуаье беопь ноуомдь лч юеоежя миечлч, ноуюмоь у йвдех. Ч акеъпе ъ пек, з юмдоъпамачй.

З смбя цчнуъчпщ, бпм нмклв, смпз нмклв ле аъе. Пм те ъмаепявп кле юйуциуе < ... > , импмоьк з име-бпм очъъичцьачй.

У ъчк з ле яаеоел, жмамоз мпиомаеллм, бпм аъе ыпм нймд кмех юмйщлмх рчлпчцуу, ле укевшех оечйщлмжм мълмачлуз, бпм а ыпмк неоетуачлуу леп бежм-луюядщ аешежм, аомде аешус ълма, м импмоьс лчк леъмклеллм жмамозп уъпмоубеъиуе дмиякелпь. Аеомзплм, еъпщ пчиуе нмдгекь беймаебеъимжм дясч, импмоье дмъпужчвп пмжм, бпм лемюьблм а лчэех мюьделлмх уцмдлеалмъпу. Ипм кмтеп ъичцчпщ, бпм леп уцаеъплмх ймжубеъимх нмъйедмачпейщлмъпу туцлу нмъйе уцаеъплмжм нмъпянич? У кмтеп юьпщ, а ъйябче ноулзпуз оеэелуз яесчпщ у дмюуачпщъз (ъмцдчлуз) Улъпупяпч туамжм аешеъпач, дехъпаупейщлм, амцкмтлч пч кмз ъядщюч, импмочз кле оуъмачйчъщ а кмус кебпчлузс. Дч, лчимлеф, лейщцз мпоуфчпщ у амцкмтлмъпу мноедейеллмх ъядщюь дйз беймаебеъимх йублмъпу. Ъехбчъ з неоетуачв пчиме лчъпомелуе, импмоме мбелщ юйчжмноузпъпаяеп ыпмкя ноедъпчайелув.

27.II-11.III.1920 ж.

Еше нмйжмдч лчцчд з ыпмжм ле ъичцчй юь. Нмклв, ичи-пм а Иуеае - яте ноу юмйщэеауичс - з нмъпчауй ъеюе амномъ м кмек нмймтелуу ичи ябелмжм. З зълм ъмцлчв, бпм з ъдейчй келщэе, бек кмж, бпм а кмех улпелъуалмх лчяблмх очюмпе юьйм клмжм дуйепчлпуцкч - з лчъпмхбуам ле дмюуачйъз пмжм, бпм, зълм цлчй, кмжйм дчпщ кле юйеъпзшуе оецяйщпчпь, з номсмдуй кукм зъльс дйз келз мпиоьпух у юецочцйублм мплмъуйъз и неоеаеделув кмус кьъйех миоятчвшук. Нмдмэйч ъпчомъпщ, у з мфелуй ъамв очюмпя ичи очюмпя ъоедлежм ябелмжм ъ мпдейщльку аьсмдзшуку цч ежм аоекз ледмимлбелльку кьъйзку у лчбулчлузку. Ыпч мфелич цч нмъйедлуе кеъзфь ноепеонейч имоеллме уцкелелуе. З зълм ъпчй ъмцлчачпщ, бпм кле ъятделм ъичцчпщ беймаебеъпая лмаме а пмк ябелуу м туамк аешеъпае, импмоме з ъмцдчв, у бпм ыпм еъпщ кме ноуцачлуе, кмз мюзцчллмъпщ, лчймтеллчз лч келз, импмояв з дмйтел номамдупщ а туцлщ - ичи номоми, бяаъпаявшух аляпоу ъеюз жмймъ, ноуцьачвшух ежм и дезпейщлмъпу. З нмбяаъпамачй а ъеюе декмлч Ъмиочпч. Ъехбчъ з ъмцлчв, бпм ыпм ябелуе кмтеп мичцчпщ пчиме те айузлуе, ичи илужч Дчоаулч, у а пчимк ъйябче, з, луъимйщим ле келззъщ а ъамех ъяшлмъпу, нмнчдчв а неоаье оздь куомаьс ябельс. Ичи аъе ъйябчхлм у яъймалм. Йвюмньплм, бпм ъмцлчлуе, бпм а ъамех очюмпе лчд туаьк аешеъпамк з ъмцдчй лмаме ябелуе у бпм млм ноедъпчайзеп дояжяв ъпмомля - дояжмх чънеип - ыамйвфумллмжм ябелуз ъпчйм кле зъльк пмйщим нмъйе кмех юмйецлу, пенеощ.

Пчи нмбач нмджмпмайелч юьйч я келз дйз ноуцлчлуз номомбеъимжм, аешежм цлчбелуз ыпус неоетуачлух. Лм акеъпе ъ пек ъпчоьх ъиенъуъ мъпчйъз. < ... >

Смбя еше мпкепупщ, бпм кьъйщ мюочцчку у ичопулчку, фейьку очъъичцчку - мюьблчз рмокч кмус кмйбчйуаьс номжяйми уйу ъуделух.

А даяс мюйчъпзс эйч ыпч очюмпч кмежм ъмцлчлуз ам аоекз юмйецлу. Ам-неоаьс, а мюйчъпу оейужумцлм-руймъмръимх, ам-апмоьс, а мюйчъпу кмех юядяшех ъядщюь а ъазцу ъ лчябльк кмук ноуцачлуек. Ичтепъз, а лчбчйе у цчпек а имлфе юочйу аеос оейужумцлм-руймъмръиуе неоетуачлуз. Лм млу келее зоим ъмсочлуйуъщ а кмех нчкзпу, смпз ичцчйуъщ кле мбелщ зоим аьочтчаэуку кме нмлукчлуе уъпуль.

28.II-12.III.1920 ж.

Жйчаляв бчъпщ кмус кебпчлух ъмъпчайзйм, мдлчим, кме нмъпомелуе туцлу ичи лчяблмжм очюмплуич, у а бчъплмъпу номаеделуе а беймаебеъпам лмаьс удех у лятлмх лчяблмх очюмпь а ъазцу ъ ябелуек м туамк аешеъпае. А ъяшлмъпу у цдеъщ - мъмюеллм а лчбчйе юмйецлу - номсмдуйу у ъпчауйуъщ дае удеу: мдлч м лмамх куомамх можчлуцчфуу лчяблмх очюмпь, дояжчз - м ъммпаепъпаявшех ех нмъпчлмаие уъъйедмачлух а мюйчъпу ябелуз м туамк аешеъпае. А имлфе имлфма, мдлчим, кьъйщ ъмъоедмпмбуйчъщ мимйм ыпмх нмъйедлех, пчи ичи укеллм и лех ичи юядпм дмйтлч юьйч яъпоекупщъз аъз очюмпч кмех йублмъпу. Мълмалмх фейщв кмех туцлу оуъмачйчъщ кле можчлуцчфуз лмамжм мжомклмжм улъпупяпч дйз уцябелуз туамжм аешеъпач у номаеделуе ежм а туцлщ, яночайелуе ук. Ыпмп улъпупяп, кетдялчомдльх нм ъамекя счочипеоя, пм еъпщ нм пекчк у ъмъпчая очюмплуима, дмйтел юьй заупщъз пунмк пес лмаьс кмжябус ябоетделух дйз лчяблмх уъъйедмачпейщъимх очюмпь, импмоье а юядяшек дмйтль ъмаеоэеллм уцкелупщ аеъщ ъпомх беймаебеъимх туцлу, ъпояипяоь беймаебеъимжм мюшеъпач. Кму ъпчоье удеу, импмоье леуцкеллм аъе очцауачйуъщ я келз цч дмйжуе жмдь кмех ябелмх у номреъъмоъимх дезпейщлмъпу у аьочцуйуъщ а 1915-1917 жж. а нмньпичс мюгедулелуз у можчлуцчфуу лчяблмх очюмпь а Омъъуу у а нмъпчлмаие лч мбеоедщ длз омъпч у мсачпч лчябльку ябоетделузку Чцуу, залм ъехбчъ нмпеозйу оечйщляв мълмая а иояэелуу Омъъуу. Ле нм ъуйчк юядеп уцкмтделлмх у мюедлеаэех Омъъуу ъмаеоэелуе ыпмх куомамх очюмпь, импмочз ичцчйчъщ ъпмйщ юйуцимх а ъйябче ее нмюедь а куомамх амхле. Кле зълм ъпчйм а ыпус рчлпчъпубеъиус неоетуачлузс, бпм омйщ ыпч неоеэйч и члжйубчлчк у Чкеоуие.

29/II-19/III.1920 ж.

У алчбчйе ыпу нмъпомелуз юядяшежм эйу нм ыпмкя няпу кмус очцкьэйелух нмъйедлус йеп, нмньпми кетдялчомдльс можчлуцчфух, ноубек иоянляв омйщ а ыпус можчлуцчфузс дмйтль юь юьйу ужочпщ ултелеоь. Мдлчим мбелщ ъимом ичопуль ыпмжм омдч - ноедачоупейщлье ъмаешчлуз леклмжус лч зспе жде-пм а кмое, кетдялчомдлье ъгецдь у п. д. - мпмэйу мп келз. Кле ичи-пм зълм ъпчйм, бпм ыпя рмокя очюмпь дйз куомамх можчлуцчфуу лейщцз ъмакеъпупщ ъ ъамех ъмюъпаеллмх лчяблмх очюмпмх; мдлч можчлуцчпмоъичз очюмпч келз луимждч ле ядмайепамозйч, ичи юь эуомич млч лу юьйч, лчноукео, имждч з юьй пмачоушек кулуъпоч лчомдлмжм номъаешелуз Омъъуу, аедчаэук мбелщ ъчкмъпмзпейщлм дейчку аьъэежм номъаешелуз у лчяиу а Омъъуу7 . З неоеэей и можчлуцчфуу Уъъйедмачпейщъимжм улъпупяпч туамжм аешеъпач. А ноедъпчайелузс м пмк, ичи з дмюуачйъз ыпмжм, клмв ъпомуйуъщ фейье ичопуль ъаудчлух у неоетуачлух, цчъедчлух у ънмома ъ цлчимкьку у аькьэйелльку ружяочку, нмдмюлм пмкя, ичи ыпм юьачеп ам ъле уйу а пес рчлпчъпубеъиус очъъичцчс у ъичцичс, импмоье ъпомуэщ ъеюе улмждч - йублм з бчъпм неоед у нмъйе ълч у ам аоекз номжяйми. < ... > .

... З мпночауйъз лч леъимйщим кеъзфеа а ЪЭЧ нм ноужйчэелув мюочцмачаэежмъз пчк Имкупепч дйз ъмцдчлуз Улъпупяпч туамжм аешеъпач, ъмюочаэежм юмйщэуе ъоедъпач, у номбей озд йеифух ъ юмйщэук яънесмк, мъмюеллм а Ючйпукмое, номнчжчлдуояз удев м лемюсмдукмъпу уцябелуз туамжм аешеъпач. Ъоеду чкеоуичлъиус оебех укейч яънес мъмюеллм мдлч, м юйутчхэус цчдчбчс у фейзс Улъпупяпч туамжм аешеъпач у м лемюсмдукмъпу ежм ъмцдчлуз а Чкеоуие, аьцачаэчз ноупми делетльс нмтеопамачлух, нмцамйуаэух дмаеъпу лятльх ичнупчй дм леъимйщиус деъзпима куййумлма дмййчома (дм 70!). А имлфе имлфма, яте ам аоекз ыпмх нмецдиу юьйм аьюочлм кеъпм дйз ъмцдчлуз Улъпупяпч у лчбчйчъщ аьочюмпич ежм нйчлч.

Кеъпм юьйм аьюочлм лч юеоежя кмоз, Чпйчлпубеъимжм миечлч, члчймжублм кмоъиук юумймжубеъиук ъпчлфузк а втльс эпчпчс Ъеаеолмх Чкеоуиу. И нмъпомхие у можчлуцчфуу Улъпупяпч юьйм ноуъпянйелм лекедйеллм. Мълмаь ежм можчлуцчфуу юьйу клмв номдуипмачль Лчпчэе8 - з ус цдеъщ мъпчайзв. Ноу Улъпупяпе нймшчдщ цекйу ъ йеъмк, импмочз зайзепъз леноуимълмаеллмх дйз ъмсочлелуз лепомляпмх ияйщпяомх ноуомдь.

Нмъпомхич Улъпупяпч эйч яъуйелльк пекнмк. Кь неоеесчйу пядч, имждч аъе юьйм жмпмам, кеъзфч цч дач дм мруфучйщлмжм мпиоьпуз. З аудей ичиук-пм аляпоеллук цоелуек аеъщ Улъпупяп - мжомклме цдчлуе, очънмймтеллме ледчйеим мп миечлч. Иояжмк дмкч дйз лчяблмжм неоъмлчйч у ъйятчшус ъоеду нчоич у фаепма. Дйз дуоеипмоч мпдейщльх дмк ледчйеим мп Улъпупяпч. А Улъпупяпе мжомклчз юуюйумпеич. Ежм можчлуцчфув а мюшус беопчс з номдуипмачй Лчпчэе. Лезълм у ънмолм юьйм дйз келз мюгедулелуе ежм ъ жемсукубеъиук улъпупяпмк, лемюсмдукмъпщ импмомжм леуцюетлм аьпеичйч нм смдя очюмп Улъпупяпч туамжм аешеъпач.

Имждч кь неоеесчйу - аъе юьйм жмпмам; пчк яте юьй аеъщ эпчп, можчлуцмаьачаэух ъммпаепъпаеллье мпдейелуз - уц ъпчоьс ъмпоядлуима у дояцех. < ... > Ам жйчае мпдейма ъпмзйу йуфч очцльс лчфумлчйщлмъпех. < ... >

З зълм ноедъпчауй ъеюе пмотеъпам мпиоьпуз; ноуюьйм клмжм жмъпех; нчомсмд уц Еаомнь (у ояъъиуе). Ядуаупейщлм зоим у леъимйщим очц оуъмачймъщ кле дехъпауе даяс юмйщэус ноуюмома, очцйчжчвшус можчлуцкь а имйубеъпае деъзпима пьъзб иуйм. Мнуъчлуз у ноулфунь ноуюмома номдуипмачй Лчпчэе. Неоачз номюч юьйч ъдейчлч лчд кмоъиуку иочючку (ичиуку-пм имйвбуку) у ъочця дчйч оецяйщпчпь (юядпм юь мпиоьпуе а цлчбупейщлмк имйубеъпае жчййуз). Нм удее очюмпч ыпус ноуюмома - мдлмжм дйз ъясмняпльс, дояжмжм дйз кмоъиус можчлуцкма - дмйтлч удпу леноеоьалм, у эпчп сукуима - нм ънефучйщлмъпзк < ... > очюмпчй пчи, ичи очюмпчвп чъпомлмкь. Кчпеоучй лчичнйуачйъз деъзпичку йеп.

З ле юядя цдеъщ ичъчпщъз пес лчябльс пек, импмоье цдеъщ нмдькчйуъщ. Нмочцупейщлм, ичи юьъпом уъбецчвп уц ъмцлчлуз ыпу мъаешчвшуе ичи кмйлуз пеклмпя ъмцдчлуз улпяуфуу у ичи клмжм ус нмкешчепъз а едулуфя аоекелу. Зълм мдлм - бпм цдеъщ мюйчъпщ юеъимлеблм аейуичз лмамжм.

А ъазцу ъ нмдькчекьку цдеъщ амномъчку а очцльс мпдейчс Улъпупяпч аъе аоекз эйч леноеоьалчз очюмпч лчд мпдейщльку цчдчбчку, ноубек яте а пебелуе юйутчхэус йеп аьзълуймъщ, бпм куййумллье цчпочпь миянчйуъщ лмаьку уъпмблуичку юмжчпъпач юйчжмдчоз мпиоьпув ояд лемпдейукьс очлщэе ыйекелпма (хмд, оедиуе цекйу у п.д.), лмаьку ус ноуймтелузку, ноуймтелуек ябелуз мю ядмюоелуу, лмаьку ъоедъпачку мп юмйецлех. Мжомкляв мюйчъпщ лмамжм дчйм уцябелуе чапмпомрльс можчлуцкма 2-жм омдч9 , зауаэежмъз мдлмх уц ъпянелеи ъмцдчлуз Улъпупяпч, у ъазцчллчз ъ лмаьку кеъпчку куиомюумймжуз. Мю ыпус можчлуцкчс мъмюеллм а ъазцу ъ чапмпомрлмъпщв беймаебеъпач з клмжм дякчй, у клмжме ъпчйм кле зъльк - лм з ле аъе цчнмклуй у йуэщ име-бпм цчнуъчй беоец Лчпчэя.

Нмкукм йвюмньплехэус амномъма сукубеъимжм счочипеоч, мдлмаоекеллм аейуъщ очюмпь у а дояжмк лчночайелуу. Ноетде аъежм лчд аеъмк можчлуцкма, ноубек ноуэймъщ аьочючпьачпщ кепмдь у ноуекь. Ыпмп амномъ аьоеэел. Цчпек лчд имйубеъпамк туамжм аешеъпач а очцльс нймшчдзс цеклмх нмаеослмъпу. Пяп аъпоепуймъщ клмжм лемтудчллмжм у нмйябуйуъщ улпеоеълье ноуймтелуз и туцлу а ъкьъйе нмдгекч яомтчхлмъпу у нмйех, у кмоех. < ... > . Йяж, йеъ, нмйе юьйу уцябель ъ пмбиу цоелуз имйубеъпач туцлу а очцльс кеъпчс. Ноу нмкмшу бчъпльс ъоедъпа беоец леъимйщим йеп, имждч чапмоупеп Улъпупяпч ъпчй аьъмим, юьйч ълчозтелч ънефучйщлчз ыиънедуфуз а деаъпаеллье кеъпч Втлмх Чкеоуиу у дйз миечлч номуцаедел ябеп ъимнйелуз Ъчожчъъмач кмоз а ъочалелуу ъ мюьбльку миечлубеъиуку ъимнйелузку туамжм аешеъпач. < ... > А мюочюмпие кчпеоучйч Ъчожчъъмач кмоз з ноулукчй дезпейщлме ябчъпуе, имждч кле яте юьйм цч 70 йеп. < ... > .

2/15.III.1920 ж.

Алукчлуе юьйм мюочшелм лч ылеожепубеъиух ябеп ъмцлчлуз (очюмпь беймаебеъпач), у оецяйщпчпь ыпмх очюмпь, ъочалукье ъ пчиук те ябепмк чапмпомрльс можчлуцкма 2-жм омдч, ъмъпчайзйу ноедкеп кмех оебу а делщ неоамжм деъзпуйепуз Улъпупяпч. Аьдаужчйуъщ у ылеожуз ъаепзшусъз можчлуцкма, у ылеожепубеъиух члчйуц очцльс жоянн ъпомелуз туамжм аешеъпач нм ийчъъчк.

Туцлщ эйч а леноеоьалмх очюмпе. Улъпупяп клмжм уцдчачй, у клмжм очюмп кмус пяп юьйм нмкешелм. А лмаьс мпиоьпузс у ъоеду лмаьс амномъма эйч аъз кмз туцлщ, нмъпмзллм ъпоекзъщ анеоед. Ч амномъма у цчдчб аъе юмйее иоянльс зайзймъщ аъе юмйщэе. А ъамюмдлме аоекз нм мимлбчлуу очюмп з бупчй нм руймъмруу, мюшук амномъчк у аейуиус нмыпма. Нмбекя-пм ле очц кле ноедъпчайзймъщ, бпм яжйяюуйъз а уънчлъияв йупеочпяоя, ичи лмаяв, пчи у ъпчояв. Цдеъщ з лчюочъьачй кьъйу дйз нмъйедлежм ъмбулелуз "Очцкьэйелуз неоед ъкеопщв". < ... >

Пчи эйч туцлщ нмбпу дм имлфч. З ичи юядпм ъпчй ам жйчае Улъпупяпч, имждч кле юьйм 61-63 жмдч, у мъпчачйъз ук дм 80-84, имждч з яэей уц лежм у нмъейуйъз дмтуачпщ ъамв туцлщ а мъмюмк неоедчллмк кле цдчлуу ъ ъчдмк, ле мбелщ дчйеим. Цдеъщ з аъефейм яэей а очцочюмпия пмжм ъмбулелуз, импмоме дмйтлм юьйм аьхпу нмъйе кмех ъкеопу, жде з а рмоке мпдейщльс мпоьаима (maximes) ньпчйъз аьъичцчпщ у ъаму цчаеплье кьъйу нм нмамдя неоетупмжм, неоедякчллмжм у неоебупчллмжм, у ъаму руймъмръиуе у оейужумцлье очцкьэйелуз...

Якео з кетдя 83-85 жмдчку, нмбпу дм имлфч уйу дм имлфч очюмпчз лчд "Очцкьэйелузку". З нуъчй ус нм-ояъъиу у мбелщ цчюмпуйъз, бпмюь мдлмаоекеллм аьэей пмбльх члжйухъиух неоеамд...

Ъехбчъ з аънмклуй мю мдлмх кьъйу, импмочз зоим аьйуачйчъщ кле ам аоекз юмйецлу, лм и импмомх з нмдсмдуй еше а Иуеае, ам аоекз очюмпь лчд неоамх жйчамх ъамех илужу м туамк аешеъпае, а ъазцу ъ бпелуек очюмпь Кеблуимач (а Нмйпчае) у Ичшелим (а Иуеае) 10 - лм импмоье пмждч те ле ъкмж уцймтупщ а ядмайепамозвшех келз рмоке. Ыпм кьъйщ м амцкмтлмъпу ноеиочшелуз ъкеопу, ее ъйябчхлмъпу, нмбпу бпм юеъъкеопуз йублмъпу у юядяшежм беймаебеъпач. Келз улпеоеъмачйу нмъйедъпауз ыпмжм ъ жемсукубеъимх пмбиу цоелуз. Ъехбчъ, ам аоекз юмйецлу, фейьх омх удех, ъ ыпук ъазцчлльс, номэей беоец кме ъмцлчлуе. Лм цдеъщ з ус ичъчпщъз ле смбя у, дмйтлм юьпщ, ле ъкмж юь...

Пчи цчимлбуйчъщ кмз туцлщ. Кле смбепъз цдеъщ ъичцчпщ леъимйщим ъйма нм нмамдя ыпус "Очцкьэйелух неоед ъкеопщв". Дйз келз укеллм ыпм лчъпомелуе зайзепъз лчуюмйее ъпочлльк. З ъмаеоэеллм лу м бек нмдмюлмк ле дякчй цч ыпу дмйжуе кеъзфь у жмдь.

Мдлчим лемюсмдукм ъичцчпщ ъйедявшее. Ъ кмймдмъпу келз ноуайеичеп рмокч уцймтелуз ъамус кьъйех а ауде иочпиус уцоебелух, ъамюмдльс лчюомъима у мпдейщльс, юмйее дйулльс, лм мпоьамбльс очцкьэйелух. З ле очц номюмачй ыпм дейчпщ, лм юомъчй, пчи ичи яюетдчйъз, ичи поядлм яймтупщ кьъйщ, уцймтупщ ее пчи, бпмюь ыпм ядмайепамозйм; лчимлеф, нмдькчйчъщ иоупуич пмжм, бпм ъпмуп йу ыпм цчнуъьачпщ. Ч улмждч ле смпеймъщ неоедчачпщ а ймжубеъиус аьочтелузс пе, ичцчаэуеъз кле ачтльку нмлукчлуз ъяшежм, импмоье з уъньпьачй, ичи юядпм млу юьйу мбелщ улпукль, юьйу ъйябчу, имждч ноусмдуаэуе кле кьъйу, ичи юядпм аеолм аьочтчаэуе кме яюетделуе, аляэчйу кле ъпочс ъамуку леуцюетльку ймжубеъиуку аьамдчку, очц млу ъпчляп мюшук дмъпмзлуек (пчимаь кьъйу м ъекще у м цлчбелуу нмймамх кмочйу). Лм ичи юь пм лу юьйм, ъпоекйелуе и пчимх рмоке илужу мбелщ келз аъеждч ноуайеичйм, пчи ичи млм дчачйм юмйщэяв ъамюмдя уцймтелуз, ч боецаьбчхлчз ъамюмдч а аьюмое пек у рмок уцймтелуз, ус беоедмачлуе юец аъзимжм нмоздич ичцчйуъщ кле мпаебчвшуку еъпеъпаеллмкя смдя кьъйех туамжм дякчвшежм беймаеич. Пчичз рмокч йябэе длеалуич - мъмюеллм еъйу млч удеп юец ъуъпекь, ч пчи уйу улчбе нмдмюочлм пм, бпм ичцчймъщ дчллмх йублмъпу ачтльк у лятльк ъичцчпщ беймаебеъпая, алеъпу а куомаяв йупеочпяоя.

А нмъйедлее аоекз а ъазцу ъ бпелуек цдеъщ кьъйех Йчомэряим, Амаелчожч11 , Жепе, мбеаудлм, ыпу ъпчоье ъпоекйелуз алмащ мтуауйуъщ. Лм пм, бпмюь млу аьйуйуъщ а пчияв рмокя "Очцкьэйелух неоед ъкеопщв", бпмюь ыпч рмокч пчи уйу улчбе мноедейуйч ус, нмайузйч лч ус ъмъпча - у счочипео - уцаеъплмх ъпомжмъпу кьъйу, уцймтелуз, нмдюмоч пек - еъйу кмтлм ъичцчпщ, ыйекелпч пмотеъпаеллмъпу йуфмк и йуфя аъе аоекз ъ Аеблмх цчжчдимх, ъпмйщ клмжус няжчвшех у ъпмйщ кмжяшеъпаеллмх а ъамек айузлуу лч ъмцлчлуе беймаеич, - ыпмп ыйекелп дйз келз ъмаеоэеллм лемтудчлльх. У мл дчеп едулъпам юеъимлеблмкя очцлммюочцув пек у рмок, ичиуе кмтеп ноулзпщ памобеъпам ыпмжм омдч.

З туая аъеждч - ноу аъех мпайебеллмъпу кмех ноуомдь - а ъмцлчлуу, бпм очфумлчйуцуомачлуе мсачпьачеп леюмйщэяв бчъпщ дясмальс номзайелух беймаебеъимх йублмъпу, бпм очцяк мсачпьачеп дчйеим ле аъе у лейщцз дчте ъбупчпщ ежм жйчальк у мълмальк оеэчпейек туцлелльс номзайелух йублмъпу. Беоец аъв кмв туцлщ номсмдуп ыпмп ыйекелп у а пмк бяаъпае доятюь у юочпъпач, импмоьх пчи иочъуп туцлщ, у з юь ъичцчй, дчеп юмйщэяв, бек бпм юь пм лу юьйм, амцкмтлмъпщ очцаеоляпщъз беймаебеъимх йублмъпу. У ъпочлльк мюочцмк ыпч ънмъмюлмъпщ доятюь, ъмцдчлуз лмаьс доятеъпаелльс ъазцех - жйяюмиус у иоениус - ле уъбецйч я келз у пенеощ а ъпчомъпу, пчи ичи а Иуеае цчомдуйуъщ я келз жйяюмиуе доятеъпаеллье ъазцу ъ Ачъуйелим, Пукмэелим, Йубимаьк12 . Ыпм аъе очцлье номзайелуз ыомъч у ыомъч лчъпмзшежм, ъазцчллмжм ле ъ чюъпочипльк беймаеимк-очфумлчйуъпмк, ч ъ туамх беймаебеъимх йублмъпщв...

Леятейу дехъпаупейщлм мсачпуаэуе келз ам аоекз юмйецлу ъмъпмзлуз нмцамйуйу нмбяаъпамачпщ ноедъкеоплме ъмъпмзлуе ъмцлчпейщлм якуочвшежм беймаеич, имждч аьъпянчвп неоед лук мълмалье ыйекелпь ежм цеклмх туцлу?

< ... >

З цчнуъьачв ыпу нмдомюлмъпу нм тейчлув Лулмбиу13 . Лм кле ичтепъз, млу зайзвпъз буъпм рчлпчъпубеъиуку нмъпомелузку, ъазцчлльку ъ пмх рмокмх, а ичияв аьйуйчъщ ыпч ъпочллчз очюмпч кмежм ъмцлчлуз. Лм кмтеп юьпщ, у а ыпмх рмоке еъпщ мпюйеъиу номцоелух а юядяшее?


Ноукебчлуз оедчипмома:

1 Кчиъаейй Дтехкъ Ийеои (1831-1879) - члжйухъиух руцуи, ъмцдчпейщ ийчъъубеъимх пеокмдулчкуиу, мдул уц мълмачпейех ъпчпуъпубеъимх руцуиу.

2 Ояимнуъщ нмд яъймальк лчцачлуек "Туаме аешеъпам" Аеолчдъиух лчбчй нуъчпщ а ъелпзюое 1917 ж. лч Яиочуле, а Эуэчичс, у номдмйтчй а Иуеае, ч нмпмк а Иоькя. Бчъпублм уцдчлч а 1978 ж. а уцдчпейщъпае "Лчяич" нмд пек те лчцачлуек.

3 Чолмйщду Айчдукуо Купомрчлмауб (1871-1924) - ояъъиух юмпчлуи, бйел-имооеънмлделп Омъъухъимх Чичдекуу лчяи.

4 Ч. Юейщэмаъиух, Жепе. Ежм туцлщ у номуцаеделуз, п. 1-2, Ъню., 1898-1908.

5 Чкщейщ Члоу (1821-1881) - эаехфчоъиух номреъъмо руймъмруу. Юмйщэяв нмняйзолмъпщ нмйябуйм ежм ъмбулелуе "Мпоьаиу цчдяэеалмжм длеалуич", нмъазшеллме лочаъпаелльк нмуъичк.

6 Имлдмоъе Тчл Члпячл Луимйч (1743-1794) - рочлфяцъиух ябельх у нмйупубеъиух дезпейщ, бйел Нчоутъимх Чичдекуу лчяи. Ноукьичй и ылфуиймнедуъпчк. Ябчъплуи рочлфяцъимх оеамйвфуу 1889 ж., ноедъедчпейщ Цчимлмдчпейщлмжм ъмюочлуз, ноулчдйетчй и нчопуу туомлдуъпма. Нмъйе очцжомкч нчопуу а пебелуе амъщку кеъзфеа ъиоьачйъз у лчнуъчй ъаме цлчкелупме ъмбулелуе "Ыъиуц уъпмоубеъимх ичопуль номжоеъъч беймаебеъимжм очцякч", янмкулчекме Аеолчдъиук.

7 Аеолчдъиух ъмъпмзй пмачоушек (цчкеъпупейек) кулуъпоч лчомдлмжм номъаешелуз Омъъуу ъ чажяъпч нм лмзюощ 1917 ж.

8 Лчпчйщз Ежмомалч (1861-1943) - телч Аеолчдъимжм.

9 Чапмпомрлье можчлуцкь 2-жм омдч. Мпиоьпь ояъъиук куиомюумймжмк Ъ.Л. Аулмжочдъиук (1856-1953) а 1887 ж. Секмчапмпомрлье можчлуцкь Аеолчдъиух ъбупчй лчуюмйее чипуальк юумжемсукубеъиук чжелпмк а цеклмх имое. Льле и лук мплмъзп пчи лчцьачекье номичоумпь - юецгздеолье ючипеоуу у ъуле-цейелье амдмомъйу.

10 Кеблуима Уйщз Уйщуб (1845-1916) - юумймж у нчпмймж, мдул уц мълмамнмймтлуима ъочалупейщлмх нчпмймжуу, ыамйвфумллмх ыкюоумймжуу, уккялмймжуу. Йчяоечп Лмюейеаъимх ноекуу (1908). А нмняйзолмх илуже "Ыпвдь мнпукуцкч" очцауачй удеу дмъпутелуз чипуалмжм дмйжмйепуз.

Ичшелим Непо Непомауб (1858/59 - 1920) - уцаеъпльх нъусучпо у цекъиух кедуфулъиух дезпейщ.

11 Амаелчож Йви Ийчнще (1715-1747) - рочлфяцъиух кмочйуъп. Уцаеъпль ежм "Очцкьэйелуз у кчиъукь" (1746), импмоье мпйубчйуъщ зълмъпщв, пенймпмх у юйчжмомдъпамк кьъйех.

12 Ъ.Н. Ачъуйелим, Л.Н. Пукмэелим у Ю.Й. Йубима - яиочулъиуе ябелье, ъ импмоьку Аеолчдъиух ъмпоядлубчй а неоумд ъмцдчлуз Яиочулъимх Чичдекуу лчяи а 1918-1919 жж. у пенйье мплмэелуз ъ импмоьку ъмсочлуйуъщ лч аъв туцлщ. Уцаеъпль дач пмкч неоенуъиу Аеолчдъимжм ъ Юмоуъмк Йемлудмаубек Йубимаьк (К., Лчяич, 1979 у 1980)

13 Лулч Айчдукуомалч - дмбщ Аеолчдъимжм.

Hosted by uCoz